បុគ្គលិកពេទ្យកាល់ម៉ែតម្នាក់ បាន ទទួ លម រណ ភា ព ក្រោយរកឃើញ ឆ្ល ងកូ វី ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុគ្គលិកពេទ្យកាល់ម៉ែតម្នាក់ បាន ទទួ លម រណ ភា ព ក្រោយរកឃើញ ឆ្ល ងកូ វី ដ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្ល ងទៅថា អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធ និង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បម្រើការងារនៅផ្នែកមន្ទីរពិសោធ នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រម្នាក់ឈ្មោះ ប៊ុន ទិវា បានទទួលមរ ណភា …

Read More

ដំណឹងក្តៅ មុននេះតារាប្រុស Paing Takhon ត្រូវយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ចា ប់ ខ្លួនហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដំណឹងក្តៅ មុននេះតារាប្រុស Paing Takhon ត្រូវយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា ចា ប់ ខ្លួនហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កងកម្លាំងយោធាមីយ៉ា ន់ម៉ា បាន ចា ប់ ខ្លួ ន តារាសម្តែង និង ម៉ូដែលដ៏ល្បីឈ្មោះ Paing Takhon ហើយនៅថ្ងៃទី ៨ ខែ មេសា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ ២០២១នេះដោយ កងកម្លាំ …

Read More

កើនដល់ ២៤ ក រណីហើយ! មិញៗនេះ ក្រសួងប្រកាសរកឃើញអ្នក ស្លា ប់ ២ នាក់ទៀត ដោយសា រ កូ វីដ-១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កើនដល់ ២៤ ក រណីហើយ! មិញៗនេះ ក្រសួងប្រកាសរកឃើញអ្នក ស្លា ប់ ២ នាក់ទៀត ដោយសា រ កូ វីដ-១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកា សពីក រ ណី អ្នក ស្លា ប់ ដោយ សា …

Read More

ព្រួយណាស់! ត្រឹមមួយយប់ថ្ងៃទី ៧ នេះ ២ កន្លែងនៅភ្នំពេញ រកឃើញអ្នក ឆ្ល ង កូ វី ដជិត ១០០ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រួយណាស់! ត្រឹមមួយយប់ថ្ងៃទី ៧ នេះ ២ កន្លែងនៅភ្នំពេញ រកឃើញអ្នក ឆ្ល ង កូ វី ដជិត ១០០ នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រឹមរយៈពេល ១ យប់ ក្នុងថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ មាន ក រ ណី …

Read More

ស្នេហ៍ផ្លេកបន្ទោរ! តេស្តអ វិជ្ជ មានកូវីដ តែវិជ្ជមានស្នេហ៍ ពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្នេហ៍ផ្លេកបន្ទោរ! តេស្តអ វិជ្ជ មានកូវីដ តែវិជ្ជមានស្នេហ៍ ពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះ មហាជនមានកា រភ្ញា ក់ ផ្អើ ល និង ផ្ទុះ កា រ ចា ប់ អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុ ក មួយដែលមានឈ្មោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួក ឡាយ ដែលបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមបង្ហាញពីគូស្នេហ៍ ១ គូ …

Read More

កម្ពុជា បានបន្ដ រ ក ឃើ ញ អ្នក ឆ្ល ង កូ វី ដ -១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៧២នាក់​ និងជា សះ ស្បេី  យ ចំនួន​ ៤៧នាក់

  កម្ពុជា បានបន្ដ រ ក ឃើ ញ អ្នក ឆ្ល ង កូ វី ដ -១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៧២នាក់​ និងជា សះ ស្បេី  យ ចំនួន​ ៤៧នាក់… ភ្នំពេញ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយ ក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​នេះ បានឱ្យដឹងថា …

Read More

ស៊ែរបន្ទាន់! ខេត្តពោធិ៍សាត់ រ ក​ ឃើ ញ ស្រ្តីមានផ្ទៃ ពោះ 2​ នាក់បាន ឆ្ល ង កូ វី ដ និង បុរសម្នាក់ជា…

ស៊ែរបន្ទាន់! ខេត្តពោធិ៍សាត់ រ ក​ ឃើ ញ ស្រ្តីមានផ្ទៃ ពោះ 2​ នាក់បាន ឆ្ល ង កូ វី ដ និង បុរសម្នាក់ជា…   ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៖ កាលពីថ្ងៃទី ០៤ មេសា​ ២០២១ ថ្មីៗនេះ រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានប្រកាស នូវសេចក្តី ប្រ កា …

Read More

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហា ម ដា ច់ ខា តការ ប្រ មូ លផ្តុំ រៀបចំកម្មវិធីកម្សាន្តនៅពេល បុ ណ្យ ចូលឆ្នំាខាងមុខនេះ…

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រ កា ស  ហា ម ដា ច់ ខា តការ ប្រ មូ ល ផ្តុំ រៀបចំកម្មវិធីកម្សាន្តនៅពេល បុ ណ្យ ចូលឆ្នំាខាងមុខនេះ… នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាន ប្រ កា ស នៅកំឡុងថ្ងៃចូលឆ្នាំ ហា …

Read More

បងប្អូននៅសង្កាត់ទាំង 8​ នេះសូមប្រយ័ត្ន​ ព្រឹកនេះក រ ណី ឆ្ល ង កូ​ វី​ ដ ដល់ទៅ 31 នាក់ទៀតហើយ…

បងប្អូននៅសង្កាត់ទាំង 8​ នេះសូមប្រយ័ត្ន​ ព្រឹកនេះក រ ណី ឆ្ល ង កូ​ វី​ ដ ដល់ទៅ 31 នាក់ទៀតហើយ… ក្នុងនោះផងដែរ តាមរយៈការវ ប្រ កា ស របស់ក្រសួង ក្នុងចំណោមអ្នក ឆ្ល ង ទាំង ៦៣ នាក់ថ្មី ក្នុងសហគមន៍នៅព្រឹកនេះ គេសង្កេត ឃើ ញ …

Read More

តើអ្នកដឹងវិធីធ្វើនំផេនខេក​បែបណា អោយឆ្ងាញ់ដែលរឺ ទេ ? (មានវីដេអូ )

តើអ្នកដឹងវិធីធ្វើនំផេនខេក​បែបណា អោយឆ្ងាញ់ដែលរឺ ទេ ? (មានវីដេអូ ) គ្រឿងផ្សំ – ម្សៅមី – ស៊ុ  ត – ទឹក ដោះ គោ (ស្រស់) – ស្ត្រប៊េរី ឬ ផ្លែផ្សេងៗតាម ចំ ណូ ល ចិត្ត – ទឹកឃ្មុំ – ប្រេងសន្តែក វិធីធ្វើ …

Read More