កាន់តែច្រើន! ថ្ងៃនេះរកឃើញ អ្ន កឆ្ល ង ថ្មី 729 នាក់ទៀ តហើយ

កាន់តែច្រើន! ថ្ងៃនេះរកឃើញ អ្ន កឆ្ល ង ថ្មី 729 នាក់ទៀ តហើយ

– ករ ណី ឆ្លង សហ គមន៍ 700 នាក់- អ្នកដំ ណើ រពីប រទេស 29 នាក់គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭
– អ្នកឆ្ល ង សរុប= 32,189 នាក់- អ្នកជាសះស្បើ យ= 24,763 នាក់- អ្នកស្លា .ប់= 236 នាក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *