បន្ទាន់! កម្ពុជារកឃើញវីរុ សបំ ប្លែ ងថ្មី លើអ្ន កជម្ងឺ ៣នាក់

បន្ទាន់! កម្ពុជារកឃើញវីរុ សបំ ប្លែ ងថ្មី លើអ្ន កជម្ងឺ ៣នាក់

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ការរកឃើញ វីរុស បំប្លែង ថ្មីប្រ ភេ .ទ B.1.617 លើអ្នកជំ ងឺចំ នួន ០៣រូប ដែលជាពលករ កម្ពុជាត្រ ឡប់មកពីប្រ ទេសថៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *