មានសង្ឃឹមហើយ!រដ្ឋាភិបាលបង្កើតកម្មវិធី«ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់»សម្រាប់ជួយដល់…See More

មានសង្ឃឹមហើយ!រដ្ឋាភិបាលបង្កើតកម្មវិធី«ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់»សម្រាប់ជួយដល់…See More
សូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជន ក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមេត្តាជ្រាបថា៖
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ Group Telegram មួយដែ លមា នឈ្មោះថា “ពន្យ ល់កម្ម វិធីជំនួ យសង្គមជាសាច់ប្រាក់” សម្រាប់ បងប្អូនប្រជា ពលរដ្ឋដែ លមាន ចម្ងល់ ក៏ដូចជាសំ ណូមពរទា ក់ទងជុំវិ ញការអនុវត្ត “កម្ម វិធី ជំនួ យសង្គមជា សា ច់ប្រា ក់ក្រោ យ ពេ លបិ ទខ្ទប់ស ម្រា ប់ប្រ

ជាពលរ ដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជា ពល រដ្ឋដែលមានកា រលំ បាកផ្នែ កជី វភាព និងគ្រួសារដែល មានអ្ន ក ឆ្ល ងជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ និងមា នការ លំបាក ផ្នែក ជីវ ភាព និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអ្នក .ស្លា .ប់ ដោយសារ ជំ ងឺ កូវី ដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១” សូមសា កសួរមក ក្រុមកា រងារ ដើម្បី ផ្ត ល់ជូ ននូ វចម្លើ យតបទៅវិញ។
សូមបងប្អូនចូលរួមក្នុង GROUP នេះ ដោយចុចនូវ link ដូចខាងក្រោម៖
👉 ពន្យល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ :
https://t.me/pphall2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *