សមាគមវៀតណាមស្នើឱ្យផ្ដល់ទីតាំងថ្មី និងថវិការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាម ដែលត្រូវ បង្ខំឱ្យរុះរើផ្ទះ

សមាគមវៀតណាមស្នើឱ្យផ្ដល់ទីតាំងថ្មី និងថវិការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាម ដែលត្រូវ បង្ខំឱ្យរុះរើផ្ទះ

នៅថ្ងៃអង្គារ៌ទី៨មិថុនា កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននេះ សមាគមបានដាក់លិខិទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ស្នើសុំពន្យារពេលរុះរើសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមប្រហែល១ពាន់គ្រួសារ។

លោក ស៊ឹម ជីថា៖«ទីមួយ ស្នើរាជធានីភ្នំពេញពិនិត្យឡើងវិញ អំ ពីរយៈពេ លដែ លប ងប្អូន ផ្លា ស់ទៅទីតាំងផ្សេង រកពេលវេលាមួយណាដែលសមស្របបំផុត ដើម្បីឱ្យបងប្អូនត្រៀម លក្ខណៈត្រឹ មត្រូ វសិន។ ក្នុងរយៈពេល ខ្លីអ៊ីចឹ ងទៅ បងប្អូនមិនអាចរៀបចំលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ។

ទី២ យើងស្នើសុំឱ្យ សាលា រា ជធា នីភ្នំពេ ញ រក ទី តាំ ងថ្មីឱ្យ គាត់ ដើម្បីឱ្យ ពួក គា ត់ ចិញ្ចឹ ម បែ ត្រី ដើម្បី ចិញ្ចឹ មជីវភាពគ្រួសារ ព្រោះអី ភាគ ច្រើន បងប្អូន បាន រស់នៅចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារដោយ ចិញ្ចឹមត្រីជា ច្រើនឆ្នាំមកហើយ។

ទី៣ ស្នើឱ្យមានថវិកាដើម្បីជួយ ផ្គត់ផ្គ ង់ឱ្យគាត់ មានលទ្ធភាពនៅពេលចេញទៅនេះ»។

លោកបន្តថា ចំពោះទីតាំងថ្មីដែលខាងសមាគមបា នស្នើទៅ កាន់សាលារាជធា នីភ្នំពេញនោះ គឺទីតាំងនៅ លើ ទឹកដដែលដើម្បីអាចចិញ្ចឹមត្រី បាន ដូចជានៅ តាមបឹងជាដើម និងមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានទន្លេ និងទៅដល់អ្ន កដែលរស់នៅលើគោក

យ៉ាងណាម៉ិញ ខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយនោះទេ នេះគ្រាន់តែជាការស្នើរបស់សមាគមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានខ្មែរណាស់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *