ស្ដាប់បទRemixយូរហើយតែមិនស្គាល់អ្នកធ្វើ? Aaron SZ ជាProducer លំដាប់១រូបប្រចាំកម្ពុជា

ស្ដាប់បទRemixយូរហើយតែមិនស្គាល់អ្នកធ្វើ? Aaron SZ ជាProducer លំដាប់១រូបប្រចាំកម្ពុជា

មិត្តយុវវ័យជាច្រើនបានស្គាល់ បទចម្រៀង Remix និងបា នស្ដាប់ជាហូ រហែរ មិន ថា បរិយាកាស ជួ ប ជុំ មិត្ត ភ័ក្តិ ជប់លៀង ក្លឹប កន្លែ ងកំ សាន្ត យ៉ាងណា ប៉ុន្តែ ចំពោះProducerវិញ ភាគច្រើនមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។
Aaron SZ ជាProducerមិនត្រឹមតែមាន រូបសង្ហានោះទេ ប៉ុន្តែសម្ថ តភាព ធ្វើ ភ្លេ ង ក៏មិន ចា ញ់ប្រ ទេសជិតខាងនោះទេ ក្នុងនោះបទចម្រៀងRemix នៅស្រុកខ្មែរជាច្រើនគឺលោកជាម្ចាស់ភ្លេងតែម្ដង។

ទោះជា យ៉ាងណា Aaron SZ មិនអា ចមា នគេស្គា ល់ពេញប្រ ទេស ប៉ុន្តែចំពោះ វិស័យ Remix ភ្លេង តន្ត្រីករ សីល្បៈករ អ្នកលេងបញ្ដាញ់សង្គម Facebook Youtube ភាគច្រើនស្គាល់ សឹ ង តែ១០០% បើនិយាយពីយុវវ័យដែលចូលចិត្ត ស្តា ប់ តន្ត្រីបែប Remix គឺកាន់តែស្គា ល់ តែ ម្ដង និង មានការគាំទ្រ ខ្លាំ ង ពីខ្មែរ និងប រទេ សទៀតផង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *