អាយុខ្លីម៉្លេះហុងអើយ! ស្លា .ប់ .ទាំងក្មេងមិនគួរណាកើតរឿងនេះទេ

អាយុខ្លីម៉្លេះហុងអើយ! ស្លា .ប់ .ទាំងក្មេងមិនគួរណាកើតរឿងនេះទេ

ប្រិយមិត្ត ច្បាស់ ជាបានស្គា ល់ហើយ នូវក្មេ ងប្រុស ម្នាក់នេះ ដែលតែងតែមានវត្តមា ននៅក្នុ ងបណ្ដាញស ង្គមហ្វេសប៊ុក។

ថ្មីៗនេះ ប្អូនហុងបាន ទា ញ អា រម្ម ណ៍ មហា ជ ន អោ យស្គា ល់ ច្រើនមែនទែន ដោយអ្ន កខ្លះ កើត ក្ដីអា ណិ តអាសូរ អ្នកខ្លះទៀត ទុកជាការកំប្លែង នៅពេលដែលឃើញគេថត ឃ្លី ប វីដេអូម្ដងៗ ។
ពេលនេះមហាជនលែងបានឃើញមុខប្អូនទៀតហើយ ដោយសារតែមុននេះលឺដំណាក់មរណៈរបស់ប្អូន។
ដំណឹ ងនេះពិ ត ជា គួ រ អោ យ រន្ធ ត់ និង ធ្វើអោយប្រិយមិត្តជាច្រើន ក្ដុកក្ដួល រកអ្វីនិយាយមិនចេញដោយសារតែមានការអាណិតពន់ពេក។

តាម .ប្រ .ភ ព ពីហ្វេសប៊ុក បញ្ជាក់ថា ការ ស្លា. ប់. របស់ ប្អូន បណ្ដា លមកពីឡានកិន ។ គ្មា នអ្វីក្រៅ ពីអាណិ តនោះ ទេ