ប្រទះឃើញ ស្រា ល្អរាជ វង្សមានអាយុ៥០០ឆ្នាំ ក្លិ នឈ្ងុ យពេ លប្រុង ផឹ ក ទៅ ហើយស្រាប់តែ

ជីកដីរកឃើញស្រា-សអាយុ 500ឆ្នាំ មានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយខ្លាំងពេក បម្រុងយកមកហូបសាកមើល មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែ…
(ប្រទេសចិន)៖ ប្រាសា ទណានជី ង ដែល ជាប្រា សា ទកសា ងពី រាជវ ង្សមីង ត្រូវបា នជួ សជុ លឡើ ង វិញ ក្នុងអំឡុង ពេ លសា ង សង់ កម្មក របាន ជីកថ្ម ជាច្រើននិងដបស្រា ជា ច្រើន។

វិស្វ័កករដោ យសារតែ ឃើញ សញ្ញា ណនៃប្រ វត្តិ សាស្ត្រដូច្នេះបញ្ឈប់ កា រកសា ងនិ ងរាយ ការ ណ៍ទៅអ្នក គ្រ ប់ គ្រង។បន្ទាប់ពីកា រជីកនិ ងស្វែ ងរកអស់ កន្លះខែអ្នកជំនាញបានរកឃើញអក្សរសិល្ប៍ជាច្រើន។
មា នរច នាស ម្ព័ន្ធស្ថា ប ត្យក ម្មបុរាណ សសរថ្ម សេរ៉ាមិចក្បឿងសេ រ៉ា មិច មីងទោះបីជា វាបែកបាក់ ប៉ុន្តែ នៅតែ ឃើញ គំ រូស្មុ គស្មាញ។ មាន ក្បឿ ងសេ រ៉ាមិ ច សត្វខ្លា វាគឺជា រច នាប ទនិម

រា ជវង្ស តែ មួ យគត់ ដែល បង្ហា ញ ថាតម្លៃ របស់ វាមិ នតូចទេ។ នៅពេ ល សម្អា តផ្លូ វធំ ៗ ពីរ ផ្លូ វប្រ វែង 10 ម៉ែត្រ រ ណ្តៅជ្រៅត្រូវបានគេរកឃើញ។ ក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាផ្នែកទាំងពីរនៃ
ផ្លូវគឺជាផ្នែកនៃផ្លូវឬស្ថាបត្យកម្មនៃផ្ទះពីក្បឿងសេរ៉ាមិចនិងលំនាំដែលត្រូវបានរកឃើញនៅទីនេះបង្ហាញថាដងពីមុនគឺជាភាពរុងរឿងរបស់ទីក្រុង។

នៅក្នុងរណ្តៅនោះពួកអ្នកបុរាណវិទូក៏បានរកឃើ ញផងដែរនូវ ស្រា ល្អ ៗ ចំនួន 10 ឪទិន 40 សង់ទីម៉ែត្រ។
អ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកជំនា ញគឺ ថានៅ មានស្រា នៅខាងក្នុងនៅ ពេល ដែល គម្រ បបើក គរប ក្លិនវា គឺក្លិ នក្រ អូបឆ្ងុយ។ សូម្បី តែក្លិ នស្រា ក៏ទា ក់ ទាញ មនុស្ស ឱ្យមើ លឃើ ញដែ រមនុស្ស ខ្លះ លេងសើ ចដើម្បី ពិ សា ស្រា ដើម្បីសាកល្បង។ទោះជា យ៉ាង ណាអ្នកជំនា ញបា ននិយាយថាស្រានេះប្រ សិន បើវាមក ពីរាជវ ង្សម៉េ ងមិនគួរ ព្យា យាមផឹ ក ទេ។ ដោយសា រតែ ជា តិ អា ល់កុ ល ក្រ អូបប៉ុ ន្តែ ត្រូវបាន

រក្សាទុ ករាប់ រយឆ្នាំ មក ហើយទំ នងជា មា នសារ ធា តុគ្រោះ ថ្នា ក់ ជា ច្រើ ន។កា សែ តព្រឹ កព្រ ហស្ប តិ៍ក៏បានរាយ ការ ណ៍ផ ងដែរអំពី អារ្យ ធម៌នៃរាជ វង្សមី ងនៅវត្ត Thua An ជាពិ សេ ស ស្រា ប្រហែ ល 10 ឪទិន។

ប្រ ហែ លដោ យសារអ្នក បុរាណវិ ទូពិតជា មិនយ ល់អំពីមូលហេតុនៃកា រ សេព​ គ្រឿ ង ស្រ វឹង ដែ លបា នរក្សា ទុកអស់ រយៈ ពេ លជាច្រើ នឆ្នាំអ្ន ក យកព័ត៌មានបានធ្វើ បទសម្ភាសន៍ជា មួយអ្ន កជំនា ញ ស្រា។
អ្នកជំ នា ញខា ងស្រានិយា យថាបច្ចេ កទេសផលិ ត ស្រា-រប ស់ រា-ជវ-ង្សម៉េ ងបា នទ ទួលជោ គជ័យ យ៉ា ង ខ្លាំ ងហើយ ស្រូ វ ចំនួន 10 ផ្សេងទៀ តអា ចត្រូវបា នផលិ តចេញពីអង្ករក្រហម

ដែលមានជា តិស្រូវអង្ករ ដែលស្រូ វអង្ករមា នគុ ណភាពល្អរឹងមាំ ប្រឆាំ ងនឹ ង កា រស៊ី ភ្លើ-ង។ បន្ទា ប់ពីផ្សំចូ ល ទៅក្នុង​​ ស្រា គ្រា ន់តែ រក្សាបានសមរម្យ, មិននិយា យថា 500 ឆ្នាំទៅ 1000 ឆ្នាំក៏ មិ នមា ន ប ញ្ហា។ អ្នកជំនា ញនិ យាយថាទោះបីជាស្រា មាន ក្លិនក្រអូ បក៏ដោ យការ ធ្វើ ស្រូ វអង្ករមា នស្ថេ រភាពប៉ុន្តែវាបាន ឆ្ល ង កា ត់ 500 ឆ្នាំទោះជា មានប្រ តិ កម្ម គីមី ដែ លបង្កើត ឱ្យ មាន សា រធាតុ-គ្រោះ-ថ្នា-ក់ ក៏ ដោយ៕