ចប់ហើយថៃ! ព្រឹកនេះឆ្លងជាង២ម៉ឺននាក់ និងស្លា ប់ជិត២០០នាក់

ចប់ហើយថៃ! ព្រឹកនេះឆ្លងជាង២ម៉ឺននាក់ និងស្លា ប់ជិត២០០នាក់

គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី ៤ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ នេះ ប្រទេស ថៃ បា នធ្លា ក់ ដល់ចំ ណុច មួ យដែល ពិបា កស្រង់ ហើ យ ដោ យសា រតែ ការ ពង្រីកខ្លួ នយ៉ា ងឆា ប់ រហ័ ស នៃជំ ងឺកូវីដ-១៩ នៅ រល កទី ៣ នេះ ។ជាក់ស្តែ ង នៅថ្ងៃ ទី ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រ សួងសុ ខាភិបា លថៃ បានប្រកា ស រកឃើ ញអ្នកឆ្ល ងជំ ងឺ កូវី ដ-១៩ មាន រហូត ដល់ ២០២០០ នាក់ ឯ ណោះ និង អ្នក ស្លា .ប់ កើន ១៨៨ នា ក់បន្ថែមទៀត ដែល ធ្វើឱ្យចំ នួនអ្ន កឆ្ល ងជំ ងឺកូ វី ដ-១៩ ស រុបរហូ តដល់

៦៤៣៥២២ នាក់ និង ចំនួ ន អ្ន កស្លា ប់កើនជាង ៥ ពា ន់នាក់ហើ យ។គួ របញ្ជាក់ ផង ដែ រថា តួលេ ខឆ្លង ថ្ងៃនេះ គឺជាតួ លេខ មួយ ខ្ពស់ ដែល មិន ធ្លាប់ មានឡើ យ សម្រាប់ ប្រទេ សថៃ គិតចា ប់តាំង ពីផ្ទុះ មា នកា ររាត ត្បា តជំ ងឺ

នេះ ឡើង ។ ជាមួយ គ្នានេះ មន្ត្រីនា យកដ្ឋាន ប្រយុទ្ធប្រឆាំ ង ជំ ងឺ ឆ្ល ង ក៏ ធ្វើ កា រព្រ មា នដល់ប្រ ជាជ នថៃ ផ ងដែរថា ប្រសិ នបើប្រ ជាជន ថៃ ងអស់ មិនមានកា រប្រុ ង ប្រយ័ ត្ន និង រួ ម គ្នា ទប់ ស្កា ត់ នោះ ទេ ប្រទេ ស ថៃនឹ ង អា ចធ្លា ក់ដ ល់ ចំណុ ច មួយ ដែ លពិ បាកនឹ ង ស្រោ ចស្រង់៕