រក​ឃើ​ ញ វីរុ ស កូវីដ-១៩ បំប្លែ ង ថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៦ ក រ ណី

សេចក្តី ជូនព័ ត៌មាន ស្តីពី ការរ កឃើ ញវីរុស កូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៣៦ ក រ ណី នៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១