ទីបំផុត! ស្ដេចប្រដាល់ អេភូថង ជាសះស្បើយហើយបងប្អូន

ទីបំផុត! ស្ដេចប្រដាល់ អេភូថង ជាសះស្បើយហើយបងប្អូន
ក្រោយស ម្រាកព្យា បាលជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ អស់ រយៈ ពេលជិត ១ ខែ ពេ លនេះ អតី តកំ ពូល អ្ន កប្រដា ល់ គុ នខ្មែ រដ៏ល្បី បំផុតរបស់កម្ពុជា លោកគ្រូ អេ ភូថង បានជាសះ ស្បើយ ពីជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ ហើយ ។ នេះបើ តា មកា របញ្ជា ក់ពីគ្រូ ពេទ្យ មួយរូ បដែ លមានគណនីឈ្មោះ Chhany Meun នៅម ណ្ឌល កូវីដ-១៩ អូឡាំពិក ។ក្រោ យសម្រា ក ព្យាបាល ជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ អស់ រយៈពេលជិត ១ ខែ ពេល នេះអតីត កំពូ លអ្ន កប្រ ដាល់ គុ នខ្មែ រដ៏ល្បីបំ ផុតរបស់ កម្ពុជា លោកគ្រូ អេ ភូថង បានជាសះ ស្បើ យ ពី ជំ ងឺកូ វីដ-១៩ ហើយ ។ នេះបើតា មការប ញ្ជាក់ពី គ្រូ ពេទ្យមួយរូបដែលមានគណនីឈ្មោះ

Chhany Meun នៅមណ្ឌលកូវីដ-១៩ អូឡាំពិក ។គួររំឭកផ ងដែរថា អ ធិរាជកែងឆេះជ ង្គង់ ហោះ លោ កគ្រូ អេ ភូថង ត្រូ វបាន រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ក ន្លងទៅ ហើយ ត្រូ វបា នក្រុ ម គ្រូពេទ្យជួរមុ ខបញ្ជូ នឱ្យ ទៅ សម្រាកព្យាបា ល ជំ ងឺ កូ វីដ-១៩ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក ខណៈដែ លលោ កមាន ជំងឺ ប្រចាំ កា យជា ច្រើ នមុខ ដូចជា ខ្លា ញ់រុំ បេះ ដូ ង លើសជា តិអា ស៊ីត លើ ស ជា តិ ស្ករ និង សម្ពា ធ ស សៃ បេះ ដូង ដែលបណ្តា លមកពីកា រធា ត់ ជ្រុលរប ស់ លោក ៕