ស្មានមិនដល់! ឃើញក្រឡកញ្ចាស់១ប្រុងយកចោលហើយគ្រាន់តែបើកភ្លាម….

ពិតជារឿងមួយដ៏ចំឡែកណាស់ ដែលក្រុមនិសិ្សតមួយក្រុម បានធ្វើដំណើរកំសាន្ត ក្នុងព្រៃ ហើយពួកគេឃើញទួលមួយយ៉ាងចំឡែកពួកគេក៏បានជីកមើល ក៏ស្រាប់តែឃើញក្អមមួយ ដែល បិ ទជិ ត ឈឹង ពួកគេក៏បើក មើល ឃើ ញ សុទ្ធតែ គ្រា ប់ ល្ពៅ ដែល នៅក្នុងក្អ ម នោះ។

មុនដំ បូ ង ពួ កគេ ប្រុង យកទៅ បោះ ចោ ល ក៏ប៉ុ ន្តែក្រោយមក ពួកគា ត់ក៏ប្រែ ចិត្ត យកគ្រា ប់ល្ពៅ ទាំ ងនេះ ទៅដំា ស្រា ប់តែមិ នយូប៉ុ ន្មា នផង គាត់ក៏ទទួល បា នផ្លែល្ពៅ ដ៏ ធំៗដែ លមិ ន ធ្លា ប់មាន ពីមុ នមក ។
មិន យូប៉ុ ន្មាន ផង ក៏មា អ្នកសា រ ពត៏មាន ដែលពួ កគេ បាន លឺ ល្បីតៗគ្នា រហូតដល់ អ្នកបុ រាណវិទូ គា ត់ក៏ បានប្រាប់ថា ក្អម និងគ្រា ប់ល្ពៅ នេះ មានអា យុកា លប្រ ហែល ៥០០ឆ្នំាមុន ហើ យគ្រា ប់ ល្ពៅ នេះជាគ្រាប់ ពូជល្ពៅ យក្សដែ ល បាន ដាច់ពូជអ ស់រយះពេ លជា យូរ ហើយ ដែលគេមិននឹកស្មា នថា នៅ ទី នេះ សោះ៕
រូបភា ពខា ងក្រោម៖