ព្រឺរោមខ្ញាកៗ!! ឃើញរបស់អាថ៌កំបាំង លាក់ទុក ក្នុងរូងភ្នំរាប់ពាន់ឆ្នាំ …(មានវីដេអូ)

ព្រឺរោមខ្ញាកៗ!! ឃើញរបស់អាថ៌កំបាំង លាក់ទុក ក្នុងរូងភ្នំរាប់ពាន់ឆ្នាំ …(មានវីដេអូ)

រាប់ ពាន់ឆ្នាំ កន្លង មកហើយ មនុ ស្សគ្រ ប់ជាតិសា សន៍ជុំ វិញ ពិភ ពលោ កតែង តែធ្វើដំ ណើ រកាត់ ព្រៃភ្នំ ស មុទ្របឹងបួ ដើម្បី ស្វែង រករឿងរ៉ាវដែល បង្ក ប់ ពីអតី ត កាលឲ្យមនុស្សជំនាន់ថ្មីបានដឹង បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ។
រឿងរ៉ាវទាំងនោះនឹងជួយពន្យល់ពីការកកើត ឬការបាត់បង់អ្វីមួយ។ ជាលទ្ធផល នៃកា រខិតខំ ប្រឹងប្រែង ពួកគេ ពិត ជាបានរក ឃើញ អ្វីថ្មី ៗមែនដូ ចជា ឆ្អឹងសត្វផុតពូជ ប្រពៃណីទំនៀម ទ ម្លា ប់ ការរស់នៅ របស់ មនុស្ស មួយក្រុ មជាដើម ដើម្បី ក ត់ ត្រា ចងក្រ ងជាប្រវត្តិសា ស្ត្រ។

ជាយូរឆ្នាំដែរហើយ មនុស្សមួយក្រុមបានទៅដល់ជួរភ្នំ Pulag ក្នុងខេត្ត Ifugao ប្រទេស ហ្វីលីពី ន និងបានប្រទះឃើ ញ រូងភ្នំ ចំ ណា ស់ មួយ ផ្ទុ កទៅ ដោ យសា កស ពមនុស្ស ជា ច្រើ នដែ លជា ប្រ ពៃណី របស់ បុព្វបុរសរស់នៅតំបន់ក្បែរៗនោះ។ តំបន់ខា ងលើ ពោ រពេ ញដោ យ អា ថ៌កំ បាំ ងមនុស្ស ជំនា ន់មុន ធ្វើឲ្យ គេត្រូ វធ្វើស្ពា នឆ្លងសម្រាប់ឲ្យអ្នកទេ ស ចរចូ លទ ស្ស នាតែ ម្ដង។

អ្នកទេ ស ចរដែ ល ចង់ចូល ទៅមើ លក្នុងរូ ងភ្នំមិ នអា ចទៅមើ លតែ ខ្លួន ឯងបា នទេ ពួកគេត្រូ វមានជំនួយ ពីមគ្គុទ្ទេសក៍ ឬអ្នកនាំផ្លូវ ព្រោះ អ្នកទាំងនេះ អាចនិយា យ បួងសួ ងសុំ ម្ចាស់ព្រៃ ភ្នំដូ នតាឲ្យខមាទោសមុនពេលចូលទៅដល់។ បន្ទា ប់ពី សុំរួ ចរាល់ អ្នកទេ សច រនឹងឃើ ញ សាក ស ព ជាច្រើ ន មាន ដេ កផង អង្គុ យផ ងនឹងថ្កល់។ សាកសពទាំងនោះគេហៅថា ម៉ាំមីភ្លើង ឬម៉ាំមី Ibaloi របស់កុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនបង្កើតឡើង។

បើតា មកា រឲ្យដឹង របស់អ្ន កនាំ ផ្លូវ ដំណើរការម៉ាំមីនេះមានតាំងពី ២ពាន់ឆ្នាំ មុនគ្រិស្ដ សករា ជម កម៉្លេះ។ តាមប្រភ ពដ ដែ ល ពិ ធីនេះធ្វើ ឡើងនៅ ពេលម នុ ស្ស ជិត ស្លា .ប់ មែ ន ទែន ពួក គេ ត្រូ វប ង្ខំឲ្យ ផឹ កទឹ កម្យ៉ា ងមានរស់ជាតិប្រៃខ្លាំងណាស់។ បន្ទាប់ពីស្លាប់ ពួកគេនឹងត្រូវយកទៅលាងសម្អាត រួចដាក់ឲ្យអង្គុយឱបក្បាលជង្គង់ និងចុង ក្រោ យ ដា ក់ ឆ្អើរ លើ ភ្លើ ង ដើម្បី ឲ្យ សា ក ស ពស្ងួ តក្រៀ ម មិ ន ធុំ ក្លិ នស្អុ យ។ ដំណើ រការ នេះ ប្រព្រឹត្តិ ទៅ ជាច្រើ នថ្ងៃ ឬជាច្រើ ន សប្ដាហ៍។

នៅពេលសា ក សព ក្រៀ មពេ ញ លេ ញ ហើយ ពួកគេនឹងត្រូវដាក់ដេកដូចទារកក្នុងសុក។ ជួនកាលគ្រួ សារខ្លះ នឹងកប់ជាមួ យសា ច់ ញាតិមុនៗ និងពេល ខ្លះក ប់តែ ឯងក៏មានដែរ។ ទោះយ៉ាងណាពិធីនេះ ត្រូវបានកាត់បន្ថយក្នុងឆ្នាំ ១៥០០ នៃគ្រិស្ដសករាជ ក្រោយពេលអ្នករុករកកាន់សាសនាគ្រិស្ដជាច្រើន នាក់ មកពី ប្រទេស អេស្ប៉ាញ មកដល់។

រូងទាំ ងនេះត្រូ វបា នទុក ចោ លជាច្រើនសតវត្ស តែក៏មានម នុស្សជំ នា ន់ថ្មីខ្លះៗនៅ ប្រ កាន់ ខ្ជា ប់គោ រ ព ប្រ ពៃណី ខា ងលើដែរ។ នៅប៉ុន្មា ន ឆ្នាំចុង ក្រោយនេះ រដ្ឋាភិបាលហ្វី លី ពីនបា នចា ត់ទុ កតំប ន់នេះជា រត នស ម្ប ត្តិវប្បធម៌ជាតិទៀតផង៕