កៅអីហោះអត់ស្គាល់ពេទ្យ!ប្រពន្ធសុំសុទ្ធតែរវល់ដល់ឃើញប្ដីនាំស្រី ទៅ ចា ក់ វ៉ាក់ សាំងមានអី…(មានវីដេអូ)

កៅអីហោះអត់ស្គាល់ពេទ្យ!ប្រពន្ធសុំសុទ្ធតែរវល់ដល់ឃើញប្ដីនាំស្រី ទៅ ចា ក់ វ៉ាក់ សាំងមានអី…(មានវីដេអូ)

វីដេអូ ខ្លីដែ លអ្នក លេងក្នុងបណ្ដា ញ សង្គមបង្ហោះតគ្នា បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដែ លនារីជា ប្រពន្ធ មា ន​ ជ ម្លោះ ជា មួ យស្រី រស់ប្ដីនៅមណ្ឌ លចា ក់វ៉ា ក់សាំ ង ថែ ម ទាំ ង ប្រតា យ ប្រត ប់គ្នាកៅ អីហោះពេញហ្នឹង ។
បើតា មប្រ ភពវីដេអូ ដែលមា នអ្ន កអត្ថាធិបា យបានអោយដឹងថា ប្រពន្ធបានសួរប្ដីអោយនាំទៅចា ក់ វ៉ាក់សាំ ប៉ុន្តែប្ដីថារវល់ ប្រ ពន្ធ ក៏មិន បា ន ត អ្វីទៀ តដែរ និងបា នទៅ ចា ក់វ៉ាក់សាំងជាមួយប្អូន ស្រាប់តែ ពេល ទៅ ដល់ប្រ ទះឃើ ញ ប្ដីខ្លួ នកំពុងនាំស្រី ទៅ ចា ក់វ៉ា ក់សាំងដែ របង្ក បា នជាជ ម្លោះ វា យ គ្នា ផ្អើល សូម្បីពេ ទ្យក៏ រត់ចែ កជើងគ្នាដែរ។ សូមទស្សនាវីដេអូ