ថ្មីទៀតហើយ! កូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញវីរុសបំប្លែងថ្មីឈ្មោះ Delta Plus

ទីភ្នាក់ ងា រត្រួ តពិ និ ត្យនិ ងប ង្កា រជំ ងឺ កូ រ៉េ (KDCA) បាននិយា យ នៅ ថ្ងៃអង្គារទី ៣ ខែសី ហា នេះ ថា៖ ប្រទេ ស កូរ៉េ ខា ងត្បូ ង បានរ ក ឃើ ញក រ ណី ពី រដំ បូ ងនៃ វីរុសបំ ប្លែ ង ខ្លួន ថ្មី Delta Plus ខណៈ ប្រ ទេ ស នេះកំ ពុង ប្រ យុទ្ធប្រ ឆាំ ង នឹ ង រលកទី ៤ នៃកា រ ឆ្ល ង ទូ ទាំងប្រទេស។ បើ តាម ការ ចុះផ្សា យ ពីសារព័ត៌មាន CNAបានឱ្យនៅ ថ្ងៃ មិញនេះថា វីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មី Delta Plusគឺជាពូជ រប ស់ វីរុ ស បំប្លែងខ្លួនថ្មី Delta ដែលត្រូវបា នកំ ណ ត់ដំ បូង នៅ ក្នុង ប្រ ទេស ឥ ណ្ឌា ហើយបានទទួលនូវការផ្លា ស់ប្តូ រប្រូ តេអ៊ីនដែ លមាន ឈ្មោះថា K417N ដែលត្រូវបា ន គេរក ឃើ ញនៅក្នុង វីរុ ស បំ ប្លែ ងខ្លួ ន Beta ដែលត្រូ វបា នកំណ ត់ដំបូ ងនៅ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង។គួរជម្រាបថា តាម របាយ ការ ណ៍ពី ក រ ណី Delta Plus នេះ គឺមា នតិ ចតួ ចណាស់ រហូ ត មកដ ល់ពេ លនេះ ហើ យត្រូវបាន គេរក ឃើញ នៅក្នុ ងប្រ ទេ ស មួយចំនួ ន ដូចជា អង់គ្លេស ព័រទុយហ្កាល់ និងឥណ្ឌា។
KDCA បានប្រាប់រ៉យ ទ័រ នៅក្នុ ងសារជាអក្សរថា “ ករណីដំបូង (នៅកូរ៉េខាងត្បូង) ត្រូវបានកំ ណត់អ ត្តសញ្ញាណចំពោះ បុ រសម្នាក់ ដែលមានអាយុ ៤០ ឆ្នាំដែ លមិនមា នកំ ណត់ ត្រា ធ្វើ ដំណើ រទៅក្រៅ ប្រទេ សសោះ នាពេលថ្មីៗនេះ” ។ ជាមួយគ្នានេះ លទ្ធផលធ្វើ តេស្ត លើ មនុស្សដែលមានទំនាក់ទំ នងជាមួយ បុរស នោះបានបង្ហាញថា សមាជិកគ្រួសា រម្នា ក់របស់ គាត់បា នធ្វើ តេស្តិ៍ វិជ្ជមានប៉ុន្តែ KDCA មិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំ ងឺ បា នឆ្ល ងមេ រោគ Delta Plus ទេ។ KDCA បានបន្តឱ្យដឹងថា៖ “ ករ ណី ទី ២ ត្រូវបា នរ កឃើញ នៅ ក្នុង អ្នក ទេស ចរបរទេសម្នាក់” ។
ប្រភព Besiness Cambodia