សឹងមិនជឿ! ផ្អើលព្រះសង្ឃថៃ អង្គុយក្នុងខ្ទះខ្លា.ញ់ បង្ហាញសម្មាធិដ៏អស្ចារ្យ ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ

សឹងមិនជឿ! ផ្អើលព្រះសង្ឃថៃ អង្គុយក្នុងខ្ទះខ្លា.ញ់ បង្ហាញសម្មាធិដ៏អស្ចារ្យ ស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

នៅរលើបណ្តា ញស ង្គមកន្លងមក មា នឃ្លីបមួយដែល បង្ហា ញឲ្យឃើ ញពី “មហិច្ឆ តាអស្ចារ្យ” ខណៈសង្ឈថៃ មួយ អង្គគង់តាំ ងសម្មាធិនៅ ក្នុងខ្ទះខ្លា ញ់ដ៏ “ក្តៅ” ។

មនុស្ស ជាច្រើន ភ្ញាក់ផ្អើល ហើយស ម្តែងការគោ រពស ក្ការៈ ។ ប៉ុន្តែ សាស្ត្រាចា រ្យវិទ្យាសា ស្ត្រថៃ Jessada Denduangboripant នៃស កលវិទ្យា ល័យ ជូឡាឡុងកន (Chulalongkorn)

បានស្រា យបញ្ជា ក់ថា វាជាទង្វើ “ក្លែ ងក្លា យ” ហើយលោ កថែម ទាំងបា នប ង្ហោះរូប ភាពបក ស្រា យលើគណនី Youtube របស់ ខ្លួនថែម ទៀ ត ។
យ៉ាងណា មិញ លោកឲ្យដឹងថា ថ្វីត្បិត តែខ្ទះខ្លា ញ់ត្រូវបានគេដុ.តភ្លើ ងដាំប៉ុ ន្តែប្រេង នៅក្នុងនោះ ពុំបានពុះទេព្រោះថា ខ្ទះខ្លា ញ់នេះត្រូវបា នគេ ប្រើប្រាស់ វត្ថុធាតុពិ សេស ហើយ រៀ បចំជា ២ស្រទាប់ ដើម្បី “បង្ខាំងកំដៅ” ។

ចន្លោះនោះ អាច ត្រូវបានគេដា ក់ទឹកចូល ហើ យទឹក វានឹងស្រូ បយ កកម្តៅ រីឯប្រេងពុំ មានក ម្តៅអ្វីទេ ។ សាស្ត្រាចារ្យ Jessada នៅបានច ង្អុល ប្រា ប់ពីរបៀប

សម្រា ប់ ត្រួតពិ និត្យមើ លយ៉ាង ងាយដោយគ្រាន់តែយកប្រ.ដាប់វាស់សី តុណ្ហភាពដាក់ក្នុង “ប្រេង” នោះ ការពិត នឹងត្រូវបា នស្រា យ បញ្ជាក់ ។

ម្យ៉ាង ទៀតប្រ ភេ ទរុក្ខ ជាតិនៅក្នុ ងខ្ទះជា ប្រភេ ទកា ត់បន្ថ យកម្តៅនិងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមើលទៅគួរឲ្យ…ខ្លា.ច ៕ សូមទ ស្សនាវី ដេអូនៅ ខាងក្រោម៖