ពេលមានមនុស្ស ស្លា ប់ គេដា ក់ ស ព បែរក្បា លទៅទិសខាងលិច ស្ដាប់ហើ យព្រឺ ឆ្អឹ ង

ពេលមានមនុស្ស ស្លា ប់ គេដា ក់ ស ព បែរក្បា លទៅទិសខាងលិច ស្ដាប់ហើ យព្រឺ ឆ្អឹ ង

ក្នុងជំនឿ អរូប្បិយ ខ្មែរ មិនថាតាំ ងពី បុរាណ កាល ឬ មកដល់បច្ចុប្បន្នកាលឡើយ នៅពេលមានបុគ្គល ស្លា ប់ គឺគេតែ ងតែរៀបចំដាក់សពបុគ្គល ស្លា ប់ នោះឱ្យ បែ រក្បា លទៅ ទិសខាងលិចជាកំហិត ដែលទង្វើ បែបនេះ បានធ្វើឱ្យមហាជនមួយចំនួន ពិសេសក្មេងៗជាន់ក្រោយនៅ តែមានមន្ទិល និង សៅហ្មងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ។ តើជំ នឿដែលដាក់ឱ្យបុគ្គ ល ស្លា ប់ បែរក្បា លទៅ ទិសខាងលិច នោះ មានជា ប់ពាកព័ន្ធ រឿង អ្វីខ្លះ ? ហើយតើវាមា នអត្ថ ន័យយ៉ាងណា ដែលមានប ង្កប់ នៅក្នុងនោះ ?

ជាការពិតបើយើងសង្កេតឱ្យបានច្បាស់ និង មែនទែនទៅ រាល់ពេលដែលមានមនុស្ស ស្លា ប់ យើងតែងតែឃើញចាស់ទុំ ព្រឹទ្ធាចារ្យ អ្នកធម៌អ្នក អាថ៌ ឬ អាចារ្យអ្នកភ្លុក ជាដើម តែងបង្កាប់ឱ្យគេរៀបចំដាក់ស ពបែ រក្បា លទៅទិសខាងលិចជានិច្ច ទាំងពេ លទើប នឹ ងស្លា ប់ ហៀ ប បូជា ឬ បញ្ចុះ នោះ ដោ យគេ យោងលើ ហេ តុ មួ យចំ នួនថា ទិសនោះគឺជា ទិស អ ពមង្គល ។
ទា ក់ទង នឹ ងជំនឿ ក៏ដូ ចជា ទំនៀ មនេះ គឺមា រឿងព្រេ ងមួយបានដំណាលប ញ្ជាក់ផ ងដែរ ដោយ រឿ ងដំណាលនោះគេប្រកាន់តៗគ្នាមក តាំង ពីកាលព្រះឥ សូរកោ រជុ កឱ្យព្រះពិឃ្នេស ជាបុត្រ ដូចមានដំណា លក្នុងសា សនាព្រាហ៍ថា ៖
«ព្រះឥសូររៀបចំកោរជុ ក ព្រះ ពិ ឃ្នេស តែភ្លេ ច អញ្ជើញព្រះអង្គារ ។ ព្រះអង្គា រខ្ញាល់ ក៏ប ណ្តាល ឱ្យ កាំ បិត កោ រ ទៅកាត់យកក្បាលព្រះពិឃ្នេសចោលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ ។ ព្រះវិស្ណុក៏ប្រើព្រះវិស្ស កម្មឱ្យ ចុះទៅរ កក្បាលមនុស្ស ឬ តិរច្ឆានណា ដែលដេកដាក់ ក្បាលទៅទិសខាងលិច ។ ព្រះពិស្ណុការ ទៅរកមើ លឃើ ញតែដំរី ពី រដេក បែរ ក្បា ល ទៅទិសខាងលិច ក៏កាត់ យកក្បា លដំ រីមួយទៅថ្វាយព្រះឥសូរ ព្រះឥសូរក៏តភ្ជាប់ឱ្យព្រះពិ ឃ្នេស ។ ទើបព្រះពិឃ្នេសមានក្បាលជាដំរី» ។ ព្រោះតែដំ ណាលនៃ រឿងខា ងលើនេះហើយ ទើបមនុស្សបុរាណប្រកាន់ជឿថា ទិសខាងលិចជាទិសអ ពមង្គល បើកាល ណាមាន មនុ ស្ស ស្លា ប់ ទើប គេដាក់ឱ្យ បែរ ក្បាលទៅទិសខា ងលិច ហើយក៏ជាប់ទំ នៀមនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ តែម្តងទៅ ។ រឿងដំណា លនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រ ជុំរឿងព្រេ ងខ្មែរ ភាគទី ៩ ទំព័រទី ៤៨ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *