អភូត្តហេតុចំលែក នាគផុស កណ្ដាលទន្លេស្តែងៗ អ្នកឈរថតញាក់សាច់ (មានវីដេអូ)

អភូត្តហេតុចំលែក នាគផុស កណ្ដាលទន្លេស្តែងៗ អ្នកឈរថតញាក់សាច់ (មានវីដេអូ)

សត្វចម្លែ កងើ បប៉ ប្រះទឹ ក បង្កការ ភ្ញា ក់ផ្អើល ធ្វើឲ្យអ្ន កឃើញ ហេតុកា រណ៍ច្រើន នាក់ មានអារម្ មណ៍ រំជើបរំជួល ដែល សត្វនោះ មើលទៅដងខ្លួន វាដូចសត្វនាគ។

សត្វ ចម្លែកនេះ ត្រូវបា នគេប្រទះ ឃើញ លាក់ខ្លួន នៅក្នុងទន្លេចិន។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Daily Mailនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ។
ខ្សែវីដេ អូ នៃស ត្វអា ថ៌កំ បាំ ង ដែលធ្វើ ដំណើរ ជុំវិញក្នុងទន្លេចិន បានធ្វើឱ្យមា នកា រចាប់អា រម្មណ៍ នៅ លើប ណ្តា ញសង្គ មរបស់ ប្រទេសនេះ។
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តា ញអ៊ីន ធឺ ណេ តមានកា រភ្ញាក់ផ្អើ ល យ៉ាង ខ្លាំងចំពោះ សត្វច ម្លែក នេះហើយ បានពិ ព ណ៌នា ថាវាជា“ បិសាច ទឹក ដូចនាគ” នៅលើបណ្តាញសង្គម Weibo ។សត្វនេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងទន្លេក្បែរទំនប់ Three Gorges ដែល ជាទំនប់វារីអ.គ្គីសនី.ដ៏ធំ និងជាស្ថា.នីយ៍.ថាមព.លធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។