ចេះតែហ៊ាន! គ្រូខ្លាំងចូលក្នុងទ្រុងសុទ្ធតែ ពស់វែក រាប់ពាន់ក្បាល់ មានអីចុងក្រោយស្រាប់តែ… (មានវីដេអូ)

កុំចេះតែហ៊ាន! គ្រូខ្លាំងចូលក្នុងទ្រុងសុទ្ធតែ ពស់វែក រាប់ពាន់ក្បាល់ មានអីចុងក្រោយស្រាប់តែ… (មានវីដេអូ)

នៅប្រទេ សថៃ ថ្មីៗ នេះមា ន កា រភ្ញា ក់ផ្អើ លនឹ ងបុរ សម្នា ក់បានចុះ ទៅក្នុងទ្រុ ងព ស់វែកគ្រ ប់ព ណ៌គ្រ ប់ក ម្រិតជាតិពិ ស មា នទាំង ពិសខ្សោ យ និងខ្លាំង នៅត្រៀ មត្រាក្នុ ង ទ្រុង។គាត់ដើររើសព ស់ម្ត ង១ៗធ្វើមើ លតែ ដើ ររើស ឥ វ៉ាន់ នៅ តាមផ្សារ ទំ នើប ហើយ ចំណែ កឯរូប ភាព នៅក្នុ ងវីដេ អូ នោះទាំង មូល ឃើញ ថាមា នព ស់ខ្លះ នៅ ស ភាពមិនទាន់សាំង តម្រូវ អោយ ទុក បន្ត ទៀត។តា មរយះខ្លី បនេះ ដ ដែល បា នប ង្ហា ញ ថា គាត់ ដើររើ ស ព ស់ដែលសភា ពសាំងខ្លះៗដើ ម្បីយ កច្ រកចូ លបេ ត្រៀ ម យ កទៅ សម្តែ ង អោយ ភ្ញៀ វទេ សច រណ៍ទាំ ងឡាយ បានទ ស្ស នាកំសាន្ត។ក្នុងនោះ ផងដែរ សង្កេ តឃើ ញថាព ស់នេះ មានព ណ៌ខុ សៗគ្នា តា ម មើលប្រ ហែល ជាក ម្រិ តពិ សរប ស់វា មិនចា ញ់គ្នាប៉ុន្មា នទេ ពិត ជាប្រ ថុយ ដូចតែ គ្នាតែម្តងក្នុងពេ លសម្តែ ងជាក់ស្តែង វាអា ស្រ័ យទៅ លើភា ព សាំងក៏ដូចចា បច្ចេក ទេសរប ស់លោ កគ្រូចា ប់ព ស់ដ៏បុិ នប្រ សប់នេះឯ ង។ ចំពោះប ច្ចេកទេ ស នេះមិ នទាន់ មាន អ្នកណាអាចយល់ បានទេ ព្រោះព ស់ទាំ ងនេះហា ក់ដូចជាមិនហ៊ានជាមួយនេះតែម្តង គ្រាន់តែបើ កវែ កដាក់គាត់ តែ មិនហ៊ា នធ្វើ អីគ្រូ នេះទាល់តែ សោះ មាន ខ្លះវា ងើបក្បា ល ង ងក់ដា ក់គាត់

តែបែរជាត្រូវ លោកគ្រូនេះទះ ក្បា លអោយ អោនចុះ ទៅវិញហាក់ ដូចជារឿងកប្លែងយ៉ាងអញ្ចឹង ៕ តើប្រិយមិត្តយ ល់យ៉ាង ណាដែរ? សូមទ ស្សនាវីដេអូ នៅខាងក្រោម៖