កាន់តែច្បាស់! ក្រសួងចំនួន២អះអាងថា ផលិត កម្មថ តចម្រៀ ងបង្ហា ញ កាំភ្លើ ង មិ ន ប៉ះពាល់អ្វីទេ

កាន់តែច្បាស់! ក្រសួងចំនួន២អះអាងថា ផលិត កម្មថ តចម្រៀ ងបង្ហា ញ កាំភ្លើ ង មិ ន ប៉ះពាល់អ្វីទេ

មន្ត្រីជាន់ខ្ព ស់ក្រ សួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងវប្ប ធម៌និ ងវិចិត្រសិល្បៈ អះអាងថា ផលិតកម្ម មួយដែល ថតវី ដេអូចម្រៀ ងបង្ហាញរូ បភាព កាំ ភ្លើ ងជាក្រុម មិនមាន ផល ប៉ះ ពា ល់ អ្វីដល់ សន្តិ សុខ ស ង្គម ឬវប្បធម៌ ជា តិនោះទេ។

នាពេ លថ្មី ៗនេះ បទចម្រៀ ង របស់ក្រុមហ៊ុន Galaxy ដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា «Are you Ok?» បានរងការរិះ គ ន់ ខ្លាំ ង ពីសា ធារណជន។ កា រ រិះ គន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ ពីប ទចម្រៀង «Are you Ok?» បង្ហោះជាសាធារ ណៈ លើ បណ្ដាញសង្គម ដោយមានការចែករំលែកតៗគ្នា ក្រោ យ ពីតារាចម្រៀ ងដែ លច្រៀ ងបទនេះបានយក កាំ ភ្លើ ងមកសម្ដែង ភ្ជាប់ជាមួ យនឹងការស្លៀ កពា ក់បែ បសិស្សសាលាកូរ៉េ រួ ម ទាំ ង មាន បង្ហា ញ អក្សរខ្មែរ និង អក្ស រកូ រ៉េនៅលើក្ដារខៀន។

ក្រៅ ពី រិះ គន់ អ្នកលេ ងប ណ្ដាញ សង្គមហ្វេ សប៊ុ កបាននាំ គ្នាយករូបតារាចម្រៀ ងទាំង នោះ មកភ្ជាប់ ជាមួយ អតី តព្រះសង្ឃមួយអង្គដែ លបា នលេង កាំ ភ្លើ ង ជ័រនិងថ តបង្ហោះលើបណ្ដាញ សង្គម ប៉ុន្តែត្រូវបាន សមត្ថកិ ច្ច ចា ប់ ខ្លួ ន ហើយត្រូវបានតុ លា កា រផ្ដន្ទា ទោ សឱ្យជា ប់ ពន្ធ នាគា រផងដែរ។

អ្នក នាំពាក្យក្រ សួង មហាផ្ទៃ លោក ខៀវ សុភ័គ ប្រាប់ វីអូឌី នៅថ្ងៃ អង្គា រនេះថា ក្រ សួង មិ នមាន វិធាន ការច្បា ប់អ្វីលើតារាចម្រៀង និង ក្រុមហ៊ុន Galaxy នោះទេ ដោ យថា ការយកកាំ ភ្លើ ង ជ័រ មក សម្ដែង ក្នុងបទ ចម្រៀងជាសា ធារណៈបែបនេះ មិនមា នផ លប៉ះ ពាល់អ្វី ដល់ សន្តិសុខទេ។
លោ ក បញ្ជា ក់បន្ថែ មថា៖ «វប្ប ធ ម៌ជា តិអ ត់មានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងទេ មានតែដា វអី ជាដើម យកមក ការពារទឹកដី កម្ចាត់សត្រូវ មា នរូបដូច នៅអង្គ រវត្ត។ កាំ ភ្លើ ងយើងអត់មានទេកាលជំនាន់ហ្នឹង»។

ស្រដៀ ងគ្នានេះ អ្នកនាំពា ក្យ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ លោក ឡុង ប៉ុណ្ណាស៊ីរីវត្ថ បានលើ កឡើងដែរថា ការយកកាំ ភ្លើង មក សម្ដែ ងនេះ មិនមានអ្វី ប៉ះពា ល់ ធ្ង ន់ ធ្ង រដល់វប្បធម៌ជាតិ។

លោកថា៖ «មែន ទែ នទៅ យើងនិ យា យទូលា យពេក ឱ្យតែ ស្អីប ន្តិចសុ ទ្ធតែ ប៉ះ ពាល់ ដល់វប្បធម៌ មិនមែនទេ»។

ប៉ុន្តែលោកថា ចម្រៀងនេះ តាក់តែ ងឡើងនៅ ក្នុងប រិបទដែ លសា ធារណ ជន មិនអា ចទទួលយ កបាន។

លោក ឡុង ប៉ុណ្ណាស៊ីរីវត្ថ បន្ថែមថា៖ «យើងពិបាកទទួលថា គា ត់ទិ ញស្នា ដៃពីអ្នកណាគេ ទី១! អាកា រប្រើ ពាក្យ “ផ្លាប់ៗ” អីហ្នឹង! ហើ យធ្វើ កាយវិ ការ អីហ្នឹង វាជាពាក្យអសុរោះមួយដែល សង្គម យើ ងអ ត់ទ ទួលទេ នេះទី១។ ហើ យទី២ មានលើ ក កាំ ភ្លើ ងច្រ ងេងច្រងាង ដែលស្រីៗកា ន់កាំ ភ្លើ ង អីហ្នឹង បង្ហាញអា កា រមើ លទៅបង្ហា ញភាព ព្រៃផ្សៃ ដែលសង្គមយើងមិនដល់អ៊ីចឹងអីទេ»។

លោក ឡុង ប៉ុណ្ណាស៊ីរីវត្ថ បន្តថា ក្រុមហ៊ុន Galaxy បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើអា ជី វកម្ម ភាពយន្ត ជាមួយនឹងស្ថាប័ននាយកដ្ឋានភាពយន្តដែលជាកន្លែងផ្ដល់សេវា ប៉ុន្តែបទចម្រៀងមានចំណងជើងថា «Are you Ok» នៅមិនទាន់បានសុំច្បា ប់ក្នុងការថតនិងការដាក់ឱ្យផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយ។

អនុប្រធានអង្គការការពារសិ ទ្ធិ មនុស្សលីកាដូ លោក អំ សំអាត ជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលឬស្ថា ប័នពា ក់ព័ន្ធ អនុវត្តច្បាប់ឱ្យមា នតម្លា ភា ព ដោ យមិន មានការរើ សអើងចំពោះតែបុគ្គល។ លោកបន្តថា កន្លងមក ព្រះស ង្ឃមួ យអង្គបានបង្ហោះហ្វេសប៊ុកលេង កាំ ភ្លើង ជ័រប្រ ហា ក់ប្រហែ លគ្នាដែរ ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ច បាន ចាប់ ផ្សឹ កព្រះអង្គ និងផ្តន្ទាទោ ស។

លោក អំ សំ អាត បន្តថា ក រ ណី នេះ ពលរដ្ឋ មិនអាចទទួលយកបាននោះទេ ទើបធ្វើ ឱ្យ មាន ផ្ទុះការរិះ គន់យ៉ា ងខ្លាំ ងលើបណ្ដាញសង្គម ដោយ សាររឿងទាំ ងពីរ នេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែបែរជាស្ថាប័ ន ពាក់ ព័ន្ធយ ល់ ថាមិនអីទៅវិញ។

លោកបន្តថា៖ «ចុះបើ ទិដ្ឋ ភាព ដូចគ្នា ហេ តុអី ក៏រឿ ងមួយត្រូវបានចោទប្រ កាន់និ ងធ្វើ ការ ឃុំខ្លួន ហើ យរឿ ងមួយទៀតហេតុ អី បា នជាមិ នត្រូវបា នអនុវ ត្តច្បាប់ ដូ ចគ្នា? ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា ការបកស្រាយវាអាចស្របនឹងទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែង បើវាខុសគ្នាយ៉ាងមិច យើងមិនដឹងទេ! ជួនកាលការសម្ដែងខ្លះ គេមា នការអនុញ្ញា តអ៊ី ចឹងទៅ។ ប៉ុន្តែជាទូទៅ វាគ្រាន់តែការប្រើប្រាស់អាវុធ [កាំភ្លើងជ័រ] វាអត់ អាចទៅ ទាក់ទ ងនឹងទៅ ប ទ ល្មើ សបា នទេ ដូចជារឿ ងអតី តព្រះ សង្ឃ ហន សុផាន្នី បើគ្រាន់ តែ លេ ងកាំ ភ្លើ ងជ័រ ហេ តុអីត្រូ វចោ ទពា ក់ព័ន្ធទៅនឹងបទ ល្មើ ស ទៅវិញ? ដោ យ កាំ ភ្លើង ជ័រ វា មិនអា ចបង្កឱ្យមានភា ព គ្រោះ ថ្នា ក់នោះទេ លើក លែ ងតែ កាំ ភ្លើ ងច្នៃ កាំភ្លើងបា ញ់ស ត្វ ជាដើម ទើបវាអាច ប ង្កឱ្យ មា នគ្រោះ ថ្នាក់»។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយពីទទួលរ ងការរិះ គ ន់ខ្លាំ ង ពីសា ធារ ណ ជននោះ ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Galaxy បានបញ្ជាតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយឱ្យអ្ន កគ្រប់គ្រងផលិ ត កម្ម លោក យឹម តាស្រង់ លុបប ទចម្រៀង «Are you ok?» ចេញពី TikTok និងទំព័ រហ្វេ សប៊ុករ បស់ក្រុមហ៊ុន កាឡា ក់ស៊ី ណាវ៉ាត្រា វិញ។

ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមថា៖ «សូមអ្នកគ្រ ប់គ្រ ងការ ផលិតរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra លុប Video trailer បទ are you ok ចេញពី Facebook page និង Account TikTok របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra ចេញជាបន្ទាន់ ទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគាំទ្រ ហើយត្រូវពិនិត្យមើ លចំណុច ខ្វះ ខាត កែលម្អឡើងវិ ញ»។

ក្រោយ ពីមា នការប្រ កាសរបស់ ឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា នោះ លោក យឹម តាស្រង់ បានសរ សេរ លើប ណ្ដាញសង្គមដោយប ញ្ជា ក់ថា Video trailer បទ «Are you ok?» បានលុបចេញពី Facebook page និង Account TikTok រប ស់ផ លិតកម្ម Galaxy Navatra ហើយ។

លោកបង្ហា ញការសោ កស្តា យថា៖ «បទចម្រៀងមួយបទដែល ចំណា យអស់ជាង៥ ម៉ឺនដុល្លារ ត្រូ វបានអ្នក ឧកញ៉ា ឱ្យខ្ញុំលុបចោល។ ពេលខ្លះ គ្រប់ការខិតខំ របស់ ខ្ញុំនិងក្រុ មការងារមិនប្រា កដថាទ ទួលបា នការសរសើ រឡើយ ទោះយើងមានគោលបំណង ទៅមុខដ៏វែ ងឆ្ងា យយ៉ា ងណាក្តី ព្រោះផែនការថ្មីផលិតកម្ម GALAXY លែង ផលិ តប ទដើ ម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងប្រទេសទៀតហើយ»។

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបង បានចាប់ផ្សឹកហើយ ដាក់ ខ្នោះ អតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គ ព្រះនាម ហន សុផាន្នី ដែលគង់នៅវ ត្តដំរីស ខេត្តបាត់ដំបង ដោយ ចោ ទប្រ កាន់ ចំនួន២បទល្មើស រួ ម មា ន បទ «ប្រើប្រាស់អា វុធខុ សច្បាប់» និង «ញុះ ញង់ ឱ្យប្រព្រឹ ត្ត បទឧក្រិ ដ្ឋជា អាទិ៍»។ ប៉ុន្តែតុលាការ បា នទម្លា ក់ ចោ ល បទ ចោ ទប្រ កាន់រឿង «ប្រើប្រា ស់ អា វុធខុ សច្បាប់» វិញ។

អតីតព្រះសង្ឃ ព្រះនាម ហន សុផាន្នី ត្រូវបានសា លា ដំ បូងខេ ត្តបាត់ដំបង សម្រេ ចផ្ដន្ទា ទោស ឱ្យ ជាប់ ព ន្ធនាគាររយៈពេល២ឆ្នាំ ពីបទ «ញុះ ញ ង់ឱ្យ ប្រព្រឹ ត្តបទឧក្រិ ដ្ឋជា អាទិ៍» កាល ពីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់ ពីអ តីតព្រះសង្ឃអង្គនោះបាន បង្ហោះរូបថត កាំភ្លើ ង មួយដើ មនៅ លើគណនីហ្វេសប៊ុក ដែលគេ ថា«កាំ ភ្លើ ងនោះជា កាំ ភ្លើ ងជ័រ»៕
ប្រភព VOD