អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ី កំ ទេចម៉ាស៊ីន Crypto Mining ខ្ទង់ពាន់គ្រឿង ចោ ល ក្រោយពី រឹបអូស បាន

អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ី កំ ទេចម៉ាស៊ីន Crypto Mining ខ្ទង់ពាន់គ្រឿង ចោ ល ក្រោយពី រឹបអូស បាន ប្រជាប្រិ យភា ពរប ស់រូបិ យប័ណ្ណ ឌីជីថល ដែល ត្រូ វបាននិយមហៅថា Cryptocurrency គឺ កើនឡើ ងខ្ព ស់ទៅ ៗគួរឲ្យ កត់ សម្គាល់ ជាពិសេ សនៅក្នុងឆ្នាំ …

Read More

លួ ច ម៉ូតូ ឪ លក់យក លុយទិញសំបុត្រយន្តហោះទៅជួបប្រុស ចុងក្រោយយំននៀលដី

លួ ច ម៉ូតូ ឪ លក់យក លុយទិញសំបុត្រយន្តហោះទៅជួបប្រុស ចុងក្រោយយំននៀលដី រឿងដែលកំពុ ងទទួលបា នការ ចា ប់ អា រម្ម ណ៍ ខ្លាំ ង នៅ ប្រ ទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្រោ យ បែ ក ធ្លា យ វី ដេអូ មួយបង្ហា ញពីរូ …

Read More

អាណិតណាស់! ចាំខាងប្រុស១២ឆ្នាំ ដល់ថ្ងៃរៀបការបែជាថ្ងៃធ្វើបុណ្យ ស ព អោយខាងស្រីវិញ (មានវីដេអូ)

អាណិតណាស់! ចាំខាងប្រុស១២ឆ្នាំ ដល់ថ្ងៃរៀបការបែជាថ្ងៃធ្វើបុណ្យ ស ព អោយខាងស្រីវិញ (មានវីដេអូ) ចិន៖ ពិតជារំ ជួលចិត្ត ណាស់ ក្នុងទិដ្ឋភា ពពិ ធីបុណ្យ ស ពមួយ លា យឡំជា មួយ នឹងការ ឈឺ ចា ប់ របស់ កូនកំ លោះអភ័ព្វម្នាក់ ដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យ មហា ជនជាច្រើន មានការ …

Read More

នាំគ្នាសើចពូម៉ៅ! ចំណូលរបស់ Khaby Lame បានខ្ទង់លានដុល្លារក្នុង១ខែ

Khaby Lame ឃើញគេធ្វើរឿងងាយឱ្យពិបាក ចេញធ្វើវីដេអូ Tik Tok ល្បីថាចំណូលខ្ទង់លាន$ អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ជឿថានឹងបានមើលវីដេអូរបស់បុរសម្នាក់នេះហើយ ដែលគាត់ធ្វើជារបៀបវីដេអូ Meme ទាក់ទងនឹងរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណេតផ្សេងទៀតចែករំលែករឿងសាមញ្ញៗខ្លះ បែរទៅជាធ្វើឱ្យរញ៉រញ៉ៃទៅវិញនោះ។ ជាមួយលក្ខណៈកំប្លែងបែបស្ងួតបូករួមនឹងកំណើនមនុស្សសម្រុកឡើងលើផ្លេតហ្វមអនឡាញដូចជា Tik Tok នេះ ដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសើច ឬផ្លេតហ្វមដែលផ្ដល់ការកំសាន្តនិងភាពរីករាយឱ្យគេនោះ ត្រឹមតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ Khaby Lame ទទួលបានអ្នកចុច Follow រហូត ៣៨លាននាក់ ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលបុរសរូបនេះទើបតែនឹងចូលផ្លេតហ្វម Tik Tok …

Read More

ก ร มอุตุฯ ประกาศเตื อ น พ า ยุดีเปรสชั่น ส่งผ ลให้ล ม ฝ น ก ร ะ โ ช ก แ ร ง พ ร้ อ มทวีกำลัง

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ วันที่ 24 พ.ค.64 ก ร มอุตุนิ ย มวิ ท ย า พ ย า ก ร ณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไ ท ยตอนบนมีฝ นเพิ่มขึ้น และมีฝนตกห นั กบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันอ อ กเฉียงเหนือ …

Read More

PHILIPPINES BEACH HOUSE DESTROYED? – Tropical Storm Hit Davao Province (What Happened?)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ PHILIPPINES BEACH HOUSE DESTROYED? – Tropical Storm Hit Davao Province (What Happened?) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ PHILIPPINES BEACH HOUSE DESTROYED? – Tropical Storm Hit Davao Province (What Happened?) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ហេតុអ្វីទើប ហូ ជីមិញខ្លាំ ង? កូនខ្មែរអានហើយមានអារម្ម ណ៍យ៉ាងណា?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហូ ជីមិញកើតនៅថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ១៨៩០ ។ គាត់ជាអ្នកបដិវត្ត៍វៀតណាមដែលទទួលឥទ្ធិពលម៉ាក្ស លេនីន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់បានឡើងកាន់ដំនែងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីពីឆ្នាំ ១៩៤៥ ដល់ ១៩៥៥ និង ជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពីឆ្នាំ ១៩៤៥ ដល់ ១៩៦៩។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់គឺជាស្ថាបនិកវៀតណាមប្រជាធិបតេយ្យ(វៀតណាមខាងជើង ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៦ វៀតណាមខាងជើង និង វៀតណាមខាងត្បូង គឺ …

Read More

ឃើញដូចរបស់ពាក់លេងអ៊ីចឹងទេ តែទាំងនេះជាគ្រឿងអលង្ការល្បី តម្លៃថ្លៃកប់ក្ដោង

ឃើញដូចរបស់ពាក់លេងអ៊ីចឹងទេ តែទាំងនេះជាគ្រឿងអលង្ការល្បី តម្លៃថ្លៃកប់ក្ដោង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះ កំពុងតែ ផ្ទុះ កា រ ចា ប់ អារម្ម ណ៍ យ៉ាង ខ្លាំ ង នៅលើបណ្ដា ញសង្គម ពីប្រ ភេ ទ គ្រឿ ងអលង្ការ Fashion ថ្មីមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រ ភេ ទ ដែលជាប្រេនម៉ា …

Read More

អាយុ ៦ ឆ្នាំ កើ ត កូវី ដ មុនឈានជើងឡើងឡា នពេទ្យ ងាកសួរអ្នកផ្ទះថា «ប៉ាហេតុអ្វីគ្មានអ្នកណាឱបកូនអ៊ីចឹង»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាយុ ៦ ឆ្នាំ កើ ត កូវី ដ មុនឈានជើងឡើងឡា នពេទ្យ ងាកសួរអ្នកផ្ទះថា «ប៉ាហេតុអ្វីគ្មានអ្នកណាឱបកូនអ៊ីចឹង» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មហាជនថៃមានការរំជួលចិត្តជា ខ្លាំ ង បន្ទាប់ ពីបានឃើញរូបភាពក្មេ ងប្រុ សអា យុ ៦ ឆ្នាំម្នា ក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ តែម្នាក់ឯង ក្នុងចំណោ ម …

Read More