គ្មានលុយឡានដូចគេ តែមានទឹកចិត្ត! ម្ចាស់ផ្ទះជួលម្នាក់ សម្រេចមិនយកថ្លៃជួល ៣៦ បន្ទប់ ២ ខែ ពេលកូវីដនេះ

ស្ថិតក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកពីកាងារជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយតម្រូវឱ្យនៅផ្ទះ ពុំអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគាប់ប្រសើរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចមុន ជាហេតុដែលនាំឱ្យពួកគាត់មួយចំនួនជួបប្រទះនូវផលលំបាក ក្នុងការរ៉ាប់រងថ្លៃផ្ទះជួលស្នាក់នៅ និង ទឹកភ្លើងមួយចំនួនផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះ កន្លងមកគេឃើញមានម្ចាស់ផ្ទះជួលមួយចំនួន មានចិត្តសណ្ដោសប្រណីនាំគ្នាមិនយកថ្លៃឈ្នួលមួយរយៈ និង បន្ធូបន្ថយតម្លៃឱ្យអ្នកជួល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីឱ្យពួកគេបានស្រាលបន្ទុកខ្លះនៅក្នុងវិបត្តិកូវីដ នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍មួយនេះ ។ ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ តាមរយៈ គណនីមួយឈ្មោះ ជាងចំរើន ម៉ាស៊ីនដេរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានរៀបរាប់កោតសសើរនូវទឹកចិត្តម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ខ្លួន ដែលមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃ …

Read More

អ្នកសម្រុកទិញច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ អ្នកឧកញ៉ាឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា លើកដៃសំពះ…..See More

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកសម្រុកទិញច្រើនពេកដល់ថ្នាក់ អ្នកឧកញ៉ាឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា លើកដៃសំពះ…..See More ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ: ថ្មីៗនេះ កំឡុ ងពេលដែលប្រជាជននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែជួបប្រទះនឹង កា រ លំ បា ក ក្នុងកំឡុងពេលនៃកា រ បិ ទ ខ្ទ ប់ដោយសា រ តែ ជំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ងឺកូ វី ដ ១៩ …

Read More

កុំប្រហែស! ឆ្លងលើកនេះ មានទាំងជា ងភ្លើ ង អ្នករត់កង់បី អ្នកលក់សាច់ជ្រូក និងកម្ម ករសំណង់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុំប្រហែស! ឆ្លងលើកនេះ មានទាំងជា ងភ្លើ ង អ្នករត់កង់បី អ្នកលក់សាច់ជ្រូក និងកម្ម ករសំណង់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បា នប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះ រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នៅល្ងាចថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ចំនួន ២៥១ នាក់ ដែលជា ក រ ណី ឆ្ល ង ក្នុងសហគមន៍ …

Read More

អ្នកធ្លាប់ទៅផ្សារ នេះ សូមដាក់ខ្លួ ន ដា ច់ ដោយឡែកជាបន្ទាន់បើមិនចង់…See More

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកធ្លាប់ទៅផ្សារ នេះ សូមដាក់ខ្លួ ន ដា ច់ ដោយឡែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ អនុគណៈកម្មការស្រា វជ្រាវ ជំ ងឺ កូវីដ១៩ បានប្រកាសរកឃើញ អ្នក កូវីដ១៩ ធ្លា ប់ ទៅ ដើរ ផ្សារត្រពាំងថ្លឹង ដែលមានទីតាំ ងស្ថិ តនៅ ភូមិ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រពាំ ងថ្លឹង …

Read More

ឃា ត់ ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម ៧នាក់ធ្វើដំណើរព្រមទាំងជនជាតិខ្មែរជាអ្នក…See More

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃា ត់ ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម ៧នាក់ធ្វើដំណើរព្រមទាំងជនជាតិខ្មែរជាអ្នក…See More ខេត្តកែប៖ យោងតា មការឱ្យ ដឹងពីរដ្ឋបា លខេត្តកែប បានឱ្យដឹងថា រដ្ឋបាលបាន ឃា ត់ ខ្លួ នជនជាតិវៀ តណា ម ចំនួន ០៧នាក់ (ស្រី ០៥នាក់) ដើម្បី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើ ចត្តាឡីស័ក និងរងចាំសំណាកវត្ថុវិភាគ រីឯជនជាតិខ្មែរជា អ្នកផ្តល់ …

Read More

ដៃគូ ផឹ ក ស្រា ក្នុងឡានជិះអួតគេ ត្រូវផា ក ពិន័យម្នាក់ ៥ លានរៀល ហើយត្រូវធ្វើរឿងមួយ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដៃគូ ផឹ ក ស្រា ក្នុងឡានជិះអួតគេ ត្រូវផា ក ពិន័យម្នាក់ ៥ លានរៀល ហើយត្រូវធ្វើរឿងមួយ(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ មានបុរស ២ នាក់ បានបង្ហោះ វីដេ អូរបស់ខ្លួន ផឹ ក ស៊ី នៅក្នុងឡាន ខណៈពេលកំពុងបើកបរធ្វើដំណើរ …

Read More

គួរឱ្យកោតសរសើរ! កាន់លុយទាំងបាច់ៗ ដើរចែកលោកតាធាក់ស៊ីក្លូ ១ នាក់ ១៥០ ដុល្លារ ក្នុងស្ថានភាពបិ ទ ខ្ទ ប់នេះ

គួរឱ្យកោតសរសើរ! កាន់លុយទាំងបាច់ៗ ដើរចែកលោកតាធាក់ស៊ីក្លូ ១ នាក់ ១៥០ ដុល្លារ ក្នុងស្ថានភាពបិ ទ ខ្ទ ប់នេះ មហាជន ផ្ទុះ កា រ ចា ប់ អា រម្ម ណ៍ យ៉ា ង ខ្លាំ ង បន្ទាប់ ពីបានឃើញគណនីហ្វេ ស ប៊ុ កមួយដែ លមានឈ្មោះ …

Read More