អភូត្តហេតុចំលែក នាគផុស កណ្ដាលទន្លេស្តែងៗ អ្នកឈរថតញាក់សាច់ (មានវីដេអូ)

អភូត្តហេតុចំលែក នាគផុស កណ្ដាលទន្លេស្តែងៗ អ្នកឈរថតញាក់សាច់ (មានវីដេអូ) សត្វចម្លែ កងើ បប៉ ប្រះទឹ ក បង្កការ ភ្ញា ក់ផ្អើល ធ្វើឲ្យអ្ន កឃើញ ហេតុកា រណ៍ច្រើន នាក់ មានអារម្ មណ៍ រំជើបរំជួល ដែល សត្វនោះ មើលទៅដងខ្លួន វាដូចសត្វនាគ។ សត្វ ចម្លែកនេះ ត្រូវបា នគេប្រទះ ឃើញ …

Read More