អាយុខ្លីម៉្លេះហុងអើយ! ស្លា .ប់ .ទាំងក្មេងមិនគួរណាកើតរឿងនេះទេ

អាយុខ្លីម៉្លេះហុងអើយ! ស្លា .ប់ .ទាំងក្មេងមិនគួរណាកើតរឿងនេះទេ ប្រិយមិត្ត ច្បាស់ ជាបានស្គា ល់ហើយ នូវក្មេ ងប្រុស ម្នាក់នេះ ដែលតែងតែមានវត្តមា ននៅក្នុ ងបណ្ដាញស ង្គមហ្វេសប៊ុក។ ថ្មីៗនេះ ប្អូនហុងបាន ទា ញ អា រម្ម ណ៍ មហា ជ ន អោ យស្គា ល់ ច្រើនមែនទែន ដោយអ្ន …

Read More